Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Carola de Koning, schrijfster

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Carola de Koning: “Carola de Koning, schrijfster”, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Chopinlaan 2, 2394 GL te Hazerswoude-Rijndijk, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 60334126.
 2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Carola de Koning een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten, alsook eenieder die van de website gebruik maakt.
 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Carola de Koning en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee Carola de Koning zich, tegen een nader overeengekomen prijs, jegens de wederpartij heeft verbonden tot de levering van producten of het geven van een workshop.
 5. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen Carola de Koning en een consument wordt gesloten in het kader van een door Carola de Koning georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Carola de Koning en de consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval de overeenkomst tot het volgen van een workshop tot stand komt middels een inschrijfprocedure op de website of in geval van een consumentenkoop die tot stand komt middels de webwinkel van Carola de Koning. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien en voor zover daarbij door Carola de Koning geen georganiseerd systeem voor communicatie op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de overeenkomst middels een eenvoudig e-mailbericht wordt gesloten of in het geval de consument de contactgegevens van Carola de Koning op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een overeenkomst aangaat.
 6. Website/webwinkel: zowel caroladekoning.nl als mijnwebwinkel.nl/winkel/helendegedichten.
 7. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Carola de Koning aan de wederpartij te leveren zaken, waaronder digitale content mede begrepen. Niet-limitatief bedoeld en in de meest ruime zin des woords, wordt onder producten verstaan: al dan niet volgens specificaties van de wederpartij vervaardigde kaarten, posters, canvassen, kopieermappen met gedichten, coachingkaarten en/of boeken.
 8. Workshop: de in het kader van een overeenkomst door Carola de Koning te geven en door de wederpartij of een door haar aangewezen derde te volgen workshop op een bepaalde dag op een bepaald tijdstip.
 9. Deelnemer: de feitelijke deelnemer aan de workshop.
 10. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om een overeenkomst op afstand te ontbinden tot 14 dagen na ontvangst van de producten c.q. tot 14 dagen na totstandkoming van de workshopovereenkomst.
 11. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Carola de Koning, iedere tot stand gekomen overeenkomst, alsmede elk bezoek en gebruik van de website.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele inkoop- of andersluidende algemene voorwaarden van de wederpartij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk (en aldus schriftelijk) zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AUTEURSRECHTEN/COPYRIGHT & OVERIGE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Alle op de website geopenbaarde content is het volledige intellectuele eigendom van Carola de Koning, dan wel haar licentiegevers. Carola de Koning c.q. haar licentiegevers behouden zich voorts alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien van de producten uit het assortiment van Carola de Koning, alsmede het ontwerp en de samenstelling van de producten. In het bijzonder behoudt Carola de Koning zich alle auteursrechten voor op de haar geschreven (gedicht)teksten. Het is de wederpartij (waaronder volgens de terminologie van deze algemene voorwaarden tevens begrepen de websitebezoeker) verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, na te maken, te (doen) reproduceren, te (doen) openbaren, te (doen) verspreiden of op welke andere wijze dan ook te (doen) gebruiken dan uit de aard of strekking van de overeenkomst c.q. het normale gebruik van de website voortvloeit. Indien de wederpartij in het kader van een koopovereenkomst met Carola de Koning als wederverkoper van de producten optreedt, vloeit het recht op doorverkoop, verspreiding en openbaring voort uit de aard en strekking van de overeenkomst zoals hiervoor bedoeld.
 2. Indien de wederpartij inbreuk maakt op het bepaalde in het vorige lid, is zij, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, aan Carola de Koning een direct opeisbare en nader vast te stellen boete verschuldigd die recht doet aan de vergoeding van de schade die Carola de Koning ten gevolge van de betreffende inbreuk lijdt. Voorts behoudt Carola de Koning zich alle rechten voor die haar, naast het recht op schadevergoeding, krachtens de wet en overeenkomst toekomen, waaronder het recht op onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk.
 3. In geval de wederpartij (gedicht)teksten of andere content die op de website is geopenbaard en waarop intellectueel eigendom rust, geheel of gedeeltelijk kopieert of doet kopiëren, gebruikt of doet gebruiken, terwijl deze, al dan niet verwerkt in een eindproduct, tegen betaling worden aangeboden, wordt de boete als bedoeld in het vorige lid begroot op tweemaal de verkoopprijs van het betreffende product, welke verkoopprijs van toepassing is op het moment dat de inbreuk Carola de Koning ter kennis is gekomen. Ten aanzien van gekopieerde of anderszins onrechtmatig gebruikte gedichten, kan Carola de Koning de vorenbedoelde schadevergoeding tevens fixeren op een vast bedrag van € 160,- per gedicht waarop de inbreuk betrekking heeft.

ARTIKEL 4. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van Carola de Koning is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Carola de Koning kan haar aanbod nog herroepen tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de wederpartij.
 2. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Carola de Koning dat een kennelijke fout of vergissing bevat. De wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Carola de Koning dat is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Iedere overeenkomst komt, behoudens het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Carola de Koning, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Carola de Koning anders aangeeft. Een bestelling geplaatst middels de webwinkel, alsook een inschrijving voor een workshop middels de website, wordt, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail door Carola de Koning aan de wederpartij bevestigd.
 4. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 5. | MAATWERKBESTELLINGEN

 1. Voor zover de overeenkomst betrekking heeft op de verkoop en levering van producten die volgens specificaties van de wederpartij worden vervaardigd, zoals in geval van gedichten op maat, is de wederpartij gehouden om zo spoedig mogelijk als voor de uitvoering van de overeenkomst is vereist, alle daarvoor relevante gegevens aan Carola de Koning ter beschikking te stellen, op de door Carola de Koning voorgeschreven wijze, zoals aan de hand van de eventueel door Carola de Koning aan de wederpartij beschikbaar gestelde vragenlijst. Indien Carola de Koning voor het verstrekken van de specificaties door de wederpartij aanleverinstructies verstrekt, dienen deze instructies dan ook in acht te worden genomen.
 2. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van alle door haar aan Carola de Koning verstrekte gegevens. Carola de Koning is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. De wederpartij staat ervoor in dat zowel zij als Carola de Koning gerechtigd zijn de specificaties die door de wederpartij aan Carola de Koning zijn geleverd, te gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze aan Carola de Koning ter beschikking zijn gesteld en dat daarmee dan ook geen inbreuk wordt gemaakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden. De wederpartij vrijwaart Carola de Koning van alle aanspraken van derden ter zake.

ARTIKEL 6. | TOLERANTIES

In het aanbod van Carola de Koning, de overeenkomst als zodanig en/of anderszins door Carola de Koning kenbaar gemaakte eigenschappen van producten, ongeacht of deze volgens specificaties van de wederpartij worden vervaardigd, kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als ondergeschikte punten worden onder meer aangemerkt alle geringe afwijkingen in eigenschappen, zoals kleuren en maten, welke voor de wederpartij redelijkerwijs niet bezwarend zijn en die door haar redelijkerwijs behoren te worden geduld. De aanwezigheid van dergelijke afwijkingen biedt voor de wederpartij geen grond voor reclames, geen grond haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor de wederpartij in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van de producten hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

ARTIKEL 7. | LEVERING VAN VERKOCHTE PRODUCTEN

 1. De levering van door Carola de Koning verkochte producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven postadres, met dien verstande dat digitale producten, langs elektronische weg worden geleverd op het door de wederpartij opgegeven e-mailadres.
 2. Carola de Koning bepaalt de wijze van verpakking van fysieke producten en bestandsindeling van langs elektronische weg te leveren producten.
 3. Carola de Koning behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.
 4. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de producten in ontvangst te nemen en/of de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Carola de Koning verschuldigde bedragen te voldoen.
 6. Indien fysieke producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, komen de daaruit voortvloeiende extra te maken kosten aanvullend voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 8. | UITVOERING VAN WORKSHOPS EN LOCATIE

 1. Iedere workshop dient te worden gevolgd op de daartoe door Carola de Koning aangewezen locatie, tenzij partijen uitdrukkelijk een door de wederpartij aangewezen locatie overeenkomen.
 2. Carola de Koning draagt zorg voor de beschikbaarstelling aan de deelnemers van de workshopmaterialen, waarbij de deelnemer zelf dient zorg te dragen voor een pen, notitieblok, schrift, e.d.
 3. Indien partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de workshop wordt gehouden op een door de wederpartij beschikbaar te stellen locatie, geschiedt dit uitsluitend onder de door Carola de Koning (nader) te stellen voorwaarden, waaronder in elk geval begrepen dat de wederpartij ervoor dient in te staan dat de aangewezen ruimte van uitvoering, mede gelet op het aantal deelnemers, daarvoor geschikt is en de locatie goed bereikbaar is per auto voor alle betrokkenen.

ARTIKEL 9. | UITVOERINGS- EN LEVERINGSTERMIJNEN BIJ VERKOOP

 1. Carola de Koning spant zich in om de uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe zij zich jegens de wederpartij heeft verbonden in het kader van een koopovereenkomst, na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Carola de Koning treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij Carola de Koning schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Carola de Koning na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Indien Carola de Koning voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en leveringstermijnen als bedoeld in het vorige lid, niet eerder aan dan nadat Carola de Koning deze gegevens heeft ontvangen.

ARTIKEL 10. | ONDERZOEK EN RECLAMES BIJ VERKOOP

 1. De wederpartij dient op het moment van leveren van de producten, althans onverwijld daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient zij daarvan op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, mededeling te doen aan Carola de Koning. In geval van ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of niet-kenbare gebreken, dient de wederpartij daarvan binnen zeven dagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, schriftelijk mededeling te doen aan Carola de Koning.
 2. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor Carola de Koning uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 3. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot tijdige betaling aan Carola de Koning bestaan.
 4. Carola de Koning is gerechtigd om van de wederpartij te verlangen dat zij genoegzaam bewijst dat de klacht gegrond is, bijvoorbeeld aan de hand van foto’s waaruit het gebrek blijkt. Indien redelijkerwijs vaststaat dat een klacht gegrond is, zal Carola de Koning, ter harer keuze, zorgdragen voor kosteloos herstel of kosteloze vervanging. Herstel c.q. vervanging geldt voor Carola de Koning als volledige schadeloosstelling.
 5. Het bepaalde in dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet, inhoudende dat het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Carola de Koning is gereclameerd en dat een eventueel door Carola de Koning, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten op grond van zogenoemde non-conformiteit jegens Carola de Koning kunnen doen gelden.

ARTIKEL 11. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND

 1. De consument is, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, gerechtigd de overeenkomst op afstand die betrekking heeft op het volgen van een workshop, tot 14 dagen na totstandkoming daarvan zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien de overeenkomst op afstand een consumentenkoop betreft, is de consument, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, tot 14 dagen nadat de producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, gerechtigd een overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Workshops

 1. Nakoming van de overeenkomst op afstand tot het volgen van een workshop, binnen de bedenktijd als bedoeld in het vorige lid, geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de consument.
 2. Indien de overeenkomst op afstand tot het volgen van een workshop wordt nagekomen binnen de bedenktijd als bedoeld in lid 1, verklaart de consument bij het aangaan van de overeenkomst op afstand uitdrukkelijk dat hij afstand doet van zijn recht van ontbinding zodra die overeenkomst door Carola de Koning is nagekomen.
 3. Bij uitoefening van het recht van ontbinding ten aanzien van een overeenkomst op afstand tot het volgen van een workshop, is de consument Carola de Koning een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Carola de Koning is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de consument aan Carola de Koning is verschuldigd, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen.
 4. De consument heeft geen recht van ontbinding bij een overeenkomst op afstand tot het tot het volgen van een workshop, na afloop van de workshop, doch binnen de bedenktijd als bedoeld in lid 1, mits:
 1. de nakoming van de overeenkomst is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 2. de consument daarbij heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding na afloop van de workshop.

Consumentenkoop

 1. De consument heeft, onverminderd de overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek uitgesloten gronden, geen recht van ontbinding bij:
  • de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager (maar bijvoorbeeld per e-mail) is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding. In de volgende leden van dit artikel wordt, gelet op het feit dat digitale content van het recht van ontbinding is uitgesloten, onder producten uitsluitend verstaan fysieke producten.
 2. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met de betreffende producten en de verpakkingen daarvan. De consument mag de te retourneren producten slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 3. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd, met alle eventueel meegeleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Carola de Koning terugleveren.
 4. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 7. Carola de Koning is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de consument reeds ontvangen betalingen.
 5. Teruglevering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de consument de overeenkomst op afstand conform het bepaalde in lid 12 heeft ontbonden.
 6. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor rekening van de consument.

 

Afwikkeling

 1. De consument kan van zijn recht van ontbinding gebruik maken door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Carola de Koning aangeboden modelformulier voor herroeping een verzoek in te dienen bij Carola de Koning. Zodra Carola de Koning in kennis gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden, zal Carola de Koning de ontbinding zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.
 2. Carola de Koning zal de eventueel reeds van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering en behoudens het bepaalde in lid 4, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits in geval van een consumentenkoop, de producten door Carola de Koning zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien in het kader van een consumentenkoop slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Carola de Koning niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Carola de Koning aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 12. | WORKSHOPS: ANNULERING EN VERPLAATSING DOOR DE WEDERPARTIJ ANDERS DAN OP GROND VAN HET
                          RECHT VAN ONTBINDING

 1. Voor zolang de consument aanspraak maakt op het recht van ontbinding als bedoeld in artikel 11, prevaleert dat recht boven het bepaalde in het onderhavige artikel.
 2. De wederpartij kan de overeenkomst kosteloos annuleren of, indien zij meerdere deelnemers heeft aangemeld, de overeenkomst ten aanzien van de individuele deelnemers kosteloos annuleren, tot zeven dagen vóór de workshopdatum. Indien annulering plaatsvindt vanaf de zevende dag (inclusief) tot de derde dag (exclusief) vóór de workshopdatum, is de wederpartij 50% van de deelnameprijs verschuldigd. In geval van latere annulering, blijft de wederpartij de volledige overeengekomen deelnameprijs verschuldigd.
 3. Annulering dient schriftelijk te geschieden. De dag waarop de annuleringsverklaring van de wederpartij Carola de Koning bereikt, geldt als dag van annulering.
 4. Indien een alternatieve datum voor de workshop aanwezig is, is verplaatsing door de wederpartij van de deelname aan een workshop slechts mogelijk na voorafgaand(e) overleg en goedkeuring van Carola de Koning. Verplaatsing door de wederpartij geldt als annulering van de overeenkomst en het tot stand brengen van een nieuwe overeenkomst, waarbij de annuleringsregeling van dit artikel overeenkomstige toepassing vindt, tenzij Carola de Koning beslist daarvan in het voordeel van de wederpartij af te wijken.

ARTIKEL 13. | OVERMACHT

 1. Carola de Koning is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Van overmacht is tevens sprake indien Carola de Koning als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden, zoals haar toeleveranciers, niet in staat is haar verplichtingen jegens de wederpartij (tijdig) na te komen.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Carola de Koning bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 14. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Carola de Koning is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Carola de Koning ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Carola de Koning gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Carola de Koning verschuldigde bedragen heeft gesteld.
 3. Voorts is Carola de Koning gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Carola de Koning op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht, met dien verstande dat indien ontbinding geschiedt op grond van het bepaalde in het vorige lid en de ontbinding niet aan de wederpartij kan worden toegerekend, de wederpartij ten hoogste aanspraak maakt op kwijtschelding of restitutie van de prijs naar evenredigheid van het niet geleverde/ niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst waarop de ontbinding betrekking heeft.
 5. Voor zover dit de opschorting c.q. ontbinding aan de wederpartij kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die Carola de Koning ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Carola de Koning de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 15. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

1.Tenzij uitdrukkelijk anders door Carola de Koning is vermeld, zijn de door Carola de Koning vermelde prijzen exclusief btw, met dien verstande dat prijzen in relatie met consumenten (mede) inclusief btw worden vermeld.

2.De door Carola de Koning vermelde prijzen van workshops gelden per deelnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.Tenzij het bestelbedrag in het kader van de verkoop van producten ten minste € 150,- bedraagt, dan wel uitdrukkelijk anders door Carola de Koning is vermeld, komen de verzendkosten voor rekening van de wederpartij. Het minimale bestelbedrag als bedoeld in de vorige zin geldt voor consumenten inclusief btw en voor het overige exclusief btw.

 1. Carola de Koning is gerechtigd te vorderen dat de door de wederpartij verschuldigde betaling geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan, met dien verstande dat Carola de Koning een consument in het kader van een consumentenkoop niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de overeengekomen koopprijs, hetgeen onverlet laat dat de consument gehouden is tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs indien de consument voor zodanige vooruitbetaling heeft gekozen.
 2. Carola de Koning is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de wederpartij alle op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens Carola de Koning is nagekomen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 is Carola de Koning in geval van betalingsverzuim van de wederpartij dan ook gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de wederpartij haar betalingsverzuim heeft gezuiverd.
 3. Betalingen dienen te geschieden op één van de door Carola de Koning voorgeschreven wijzen, binnen de aangezegde of op de factuur vermelde termijn. In geval betaling na levering c.q. afloop van de workshop is overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
 4. Carola de Koning is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
 6. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij aan Carola de Koning verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 16. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Carola de Koning, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 10, is Carola de Koning na de levering van de producten niet langer aansprakelijk voor gebreken daarvan.
 2. In het bijzonder draagt de wederpartij zelf de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door haar verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Carola de Koning kan worden toegerekend.
 3. Voor het gebruik door de wederpartij of derden van de door Carola de Koning geleverde of in verband met workshops aangeboden producten en workshopmaterialen, waaronder in het bijzonder begrepen gedichtteksten, draagt Carola de Koning geen enkele aansprakelijkheid. De wederpartij vrijwaart Carola de Koning van alle aanspraken van derden ter zake.
 4. Elke deelname aan een workshop is voor eigen risico van de wederpartij c.q. deelnemer. Deelname aan een workshop is geheel vrijwillig en volledig voor eigen verantwoording. Carola de Koning is ter zake in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk.
 5. Carola de Koning is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan in verband met de in verband met workshops door Carola de Koning verstrekte adviezen en/of instructies. Het gebruik van het workshopmateriaal, het toepassen van gegeven instructies en verstrekte adviezen, geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.
 6. Carola de Koning is nimmer aansprakelijk voor beschadiging en diefstal van persoonlijke bezittingen van de wederpartij of deelnemer in verband met het volgen van een workshop.
 7. Carola de Koning draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een doen of nalaten van de deelnemer naar aanleiding van middels een workshop door hem opgedane kennis en vaardigheden. Ter zake de resultaten door de wederpartij of deelnemer te behalen in verband met het volgen van een workshop, verbindt Carola de Koning zich uitsluitend tot een inspanningsverbintenis.
 8. Carola de Koning is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 9. Mocht Carola de Koning aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Carola de Koning te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De wederpartij dient Carola de Koning hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Carola de Koning ter zake vervalt.
 10. De aansprakelijkheid van Carola de Koning is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Carola de Koning betrekking heeft.
 11. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Carola de Koning bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 12. De wederpartij vrijwaart Carola de Koning van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Carola de Koning toerekenbaar is.
 13. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 14. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Carola de Koning.

ARTIKEL 17. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Carola de Koning geleverde producten blijven haar eigendom totdat de wederpartij al haar verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de wederpartij, behoudens voor zover dat in het kader van haar normale bedrijfsvoering, zoals in geval van wederverkoop van de gekochte producten, toelaatbaar moet worden geacht, verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Carola de Koning hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Carola de Koning of de door Carola de Koning aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Carola de Koning is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 18. | BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VOOR WEDERVERKOPERS

 1. In geval de door Carola de Koning verkochte en geleverde producten voor wederverkoop door de wederpartij bestemd zijn, geschiedt wederverkoop aan afnemers van de wederpartij voor eigen rekening en risico van de wederpartij.
 2. Elke eventuele samenwerking tussen de wederverkoper en Carola de Koning is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer exclusief; Carola de Koning is zonder geografische beperkingen gerechtigd meerdere wederverkopers aan te stellen.
 3. Carola de Koning garandeert de wederpartij de constante, overeengekomen kwaliteit van de geleverde producten. De wederpartij die als wederverkoper van de producten optreedt, is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van haar wettelijke verplichtingen jegens haar eindafnemers, zoals inzake de wettelijke verkopersgarantie jegens consumenten.
 4. Het is de wederpartij niet toegestaan handelingen te verrichten die inbreuk maken op de handelsnaam, merknaam of andere intellectuele eigendomsrechten van Carola de Koning.
 5. Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding van intellectuele eigendom (waaronder auteursrechten mede begrepen) van Carola de Koning, van de producten te verwijderen of deze te wijzigen.

ARTIKEL 19. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 10, binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Carola de Koning.
 2. Bij Carola de Koning ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 20. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Carola de Koning aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

Je kunt de Algemene Voorwaarden hier downloaden.
Je kunt het formulier voor herroeping hier downloaden.

© 2016 - 2021 Helende gedichten | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Ook een eigen gratis shop?